Y Dược Phúc Nguyên

  • http://rohaumon.net/admin/
  • http://rohaumon.net/admin/http://facebook.com/
  • NHỌT HẬU BỐI

    Hậu bối không phải là nhọt độc, nó chỉ là nhọt có rễ, nhiều mạch như tổ ong mà thôi. Điều trị bằng phẫu thuật không bao giờ khỏi mà nó sẽ lan rộng ra gây hoại tử ngày...

  • VIÊM XƯƠNG, RÒ XƯƠNG, RÒ TỦY

    VIÊM XƯƠNG, RÒ XƯƠNG, RÒ TỦY

    Bệnh viêm xương, rò xương, rò tủy, u tủy...với tây...